ORHAN KAZDAL

ORHAN KAZDAL

ŞUBE MÜDÜRÜ

Birimi

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Görev Devri

Görev ve Sorumlulukları

Birim bünyesindeki projelerin sağlıklı şekilde yürütülmesini sağlamak

Birimin gerçekleştirme görevlisi görevini yerine getirmek

Birimin idari ve mali işlerini, yönetmelik yönerge çerçevesinde yürütmek.

Birimin yönetim ve faaliyetlerine ilişkin BAP Komisyonu ve idare tarafından verilen görevleri yürütmek.

Bütçeyi kontrol etmek gerekli işlemleri yapmak.

Komisyon Toplantı Gündemini Hazırlamak

Komisyonun vereceği diğer işleri yapmak.

Kurum içi/dışı yazışmaları kontrol etmek ve yazışmaların sağlıklı işleyişini sağlamak.

Memurların iş bölümü esaslarını düzenlemek, izlemek ve denetlemek

Proje alımları takibini yapmak bütçeye uygunluklarını denetlemek.

Projelerin yönetmeliğe uygunluğunu denetlemek takibini yapmak

Yazışmaları kontrol ederek imza ve onaya sunmak.